Stypendia

Stypendia

Każdy student podejmujący lub kontynuujący naukę w Społecznej Akademii Nauk może korzystać z szerokiego pakietu finansowania. W skład pomocy materialnej dla studentów wchodzą stypendia Rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, stypendia socjalne, zapomogi, dodatki oraz świadczenia dla osób niepełnosprawnych. Studenci mogą ubiegać się również o dofinansowania i stypendia zewnętrzne, takie jak stypendium Ministra Edukacji i Nauki, stypendia z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, właściwego dla miejsca zamieszkania oraz dofinansowania z projektów MEiN i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla studentów, którzy skorzystają z oferty programu Erasmus+ przygotowane zostały oddzielne stypendia zagraniczne.

Stypendia 2022/2023

Szanowni Studenci,

Wnioski o stypendium w roku akademickim 2022/2023 należy złożyć w terminie od 21.09.2022 r. do 16.10.2022 r. 

Wniosek należy wypełnić w wirtualnym dziekanacie, a następnie wydrukować, podpisać i wraz ze wszystkimi załącznikami złożyć w budynku Uczelni, ul. Sienkiewicza 9:

  • stypendium rektora i dla osób niepełnosprawnych - pokój nr 19,
  • stypendium socjalne i zapomoga - pokój nr 17.

 

Ważne:

  • Wnioski o stypendium Rektora będą przyjmowane od średniej 4,10. Stypendium to otrzyma 10% najlepszych studentów na danym kierunku studiów. Osoby po innych uczelniach, proszone są o przyniesienie zaświadczenia o średniej arytmetycznej za ostatni rok studiów z pięcioma miejscami po przecinku oraz z datą obrony.
  • Do stypendium socjalnego dochód na osobę w rodzinie studenta nie może przekroczyć 1051 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym;
  • Dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2021 r. wynosi: 3288 zł

Stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

 

Kto? 

Student, który uzyskał w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów i programem nauczania lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne, bądź sportowe. O stypendium może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim.  

Wnioski o stypendium Rektora będą przyjmowane od średniej 4,10. Stypendium to otrzyma 10% najlepszych studentów na danym kierunku studiów. Osoby po innych uczelniach, proszone są o przyniesienie zaświadczenia o średniej arytmetycznej za ostatni rok studiów z pięcioma miejscami po przecinku oraz z datą obrony.

 

W jaki sposób uzyskać stypendium? 

Aby uzyskać stypendium Rektora za osiągnięcia naukowe należy złożyć odpowiedni wniosek w Dziekanacie kierunkowym. Regulamin, wnioski oraz zasady przyznawania stypendium są dostępne w Strefie Studenta (po zalogowaniu) w zakładce Stypendia.

Wniosek należy wypełnić w wirtualnym dziekanacie, a następnie wydrukować, podpisać i wraz ze wszystkimi załącznikami złożyć w budynku Uczelni

 

Jaka jest wysokość stypendium? 

Stypendium za osiągnięcia naukowe przyznawane jest w wysokości nawet do kilkuset złotych miesięcznie. W roku akademickim 2021/2022 wynosi 570 zł miesięcznie. 

 

Jak obliczyć średnią arytmetyczną ocen końcowych?

Należy zliczyć wszystkie oceny końcowe z semestru zimowego i letniego w danym roku akademickim   ( nie wliczamy zal. , zaliczeń). Sumę z ocen końcowych dzielimy przez liczbę ocen końcowych. Przy obliczaniu średniej nie są uwzględniane formy zajęć, w przypadku, których ocenę zastępuje wpis „zal” lub „nzal”.

 

Przypominamy, że konieczne jest posiadanie wszystkich wpisów (ocen) w wirtualnym dziekanacie przed złożeniem wniosków ( w razie braków prosimy o kontakt z wykładowcami).

Wniosek o stypendium Rektora wzór
Format: pdf
221 KB
Szczegoółowe zasady przyznawania naukowe (Załącznik nr 3)
Format: doc
63 KB

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki

 

Kto? 

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe może być przyznane studentowi posiadającemu wysoką średnią ocen lub wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, bądź sportowe związane ze studiami (np. za udział w projektach badawczych, publikacje naukowe, nagrody w konkursach międzynarodowych, osiągnięcia za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym).

 

W jaki sposób uzyskać stypendium? 

Wniosek o przyznanie stypendium Ministra wraz z załącznikami należy złożyć w Dziekanacie kierunkowym. Zaopiniowane pozytywnie wnioski przez Uczelnię zostaną przesłane do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej ministerstwa: www.nauka.gov.pl

 

Jaka jest wysokość stypendium? 

Wysokość stypendium ustala właściwy minister, lecz nie może ona przekroczyć 15 000 zł. Limit liczby stypendiów jest określony dla każdego z ministrów nadzorujących uczelnie. Minister Edukacji i Nauk może przyznać nie więcej niż 845 stypendiów w danym roku kalendarzowym.

 

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym ze Stypendium Ministra nie mogą skorzystać absolwenci studiów licencjackich, którzy rozpoczynają kolejne studia licencjackie, oraz osoby z tytułem magistra, które realizują kolejne studia.

Diamentowy Grant

 

Kto?

Program przeznaczony jest dla absolwentów studiów licencjackich lub studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe. Co roku 100 najlepszych może otrzymać grant na własne badania. Laureaci programu mogą też skrócić ścieżkę kariery naukowej i ubiegać się o doktorat z pominięciem stopnia magistra. Kandydaci muszą pozyskać opiekuna naukowego oraz instytucję, w której zrealizują swój projekt. Właśnie ta instytucja wnioskuje o przyznanie grantu młodemu naukowcowi.

 

W jaki sposób uzyskać dofinansowanie? 

Wnioski należy złożyć w formie elektronicznej w systemie Obsługi Systemów Finansowania (OFS), dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl. Terminy przyjmowania wniosków zamieszczane są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

Jaka jest wysokość stypendium?

 Maksymalna wysokość grantu w 2020 roku wynosiła 220 tys. zł. 

Stypendia z Jednostek Samorządu Terytorialnego

 

Kto? 

O stypendium z budżetu jednostek samorządu terytorialnego może starać się student, który osiąga wysokie wyniki w nauce i posiada trudną sytuację materialną. Stypendium jest przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa.

 

W jaki sposób uzyskać stypendium? 

Tryb i czas składania wniosków jednostki samorządu terytorialnego ustalają indywidualnie.

 

Jaka jest wysokość stypendium? 

Wysokość oraz ilość stypendiów z jednostek samorządu terytorialnego ustala właściwa jednostka JST.

Stypendia socjalne

Kto? 

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

 

W jaki sposób uzyskać stypendium? 

Stypendium przyznawane jest na udokumentowany wniosek studenta, na podstawie miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny studenta z roku podatkowego poprzedzającego rok akademicki, na który stypendium ma być przyznane. 

 

Jaka jest wysokość stypendium? 

Stypendium socjalne przyznawane jest w wysokości nawet do kilkuset złotych miesięcznie. W roku akademickim 2021/2022 wynosi 1530 zł miesięcznie. 

Załącznik nr. 8 oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym
Format: pdf
172 KB
Załącznik nr. 9 wytyczne do zaświadczenia z urządu skarbowego o dochodzie zryczałtowanym i karcie podatkowej
Format: pdf
82 KB
Załącznik nr. 12 oświadczenie do socjalnego w zwiększonej wysokości
Format: pdf
157 KB
Załącznik nr. 14 o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego
Format: pdf
149 KB
Załącznik nr 15 oświadczenie do stypendium
Format: pdf
121 KB
Załącznik nr. 17 oświadczenie do stypendium
Format: pdf
147 KB
Załącznik nr. 9 wzór zaświadczenia ZUS
Format: pdf
145 KB
Wykaz dokumentacji do socjanego 2022-23
Format: pdf
133 KB
Wniosek o stypendium socjalne wzór
Format: pdf
227 KB

Kto?

Student studiów stacjonarnych, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać zwiększoną wysokość stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym miejscu, zamieszkując z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem.

 

W jaki sposób uzyskać dodatek? 

Dodatek przyznawany jest na wniosek studenta dostępny w Strefie Studenta (po zalogowaniu) w zakładce Stypendia.

Wniosek należy wypełnić w Wirtualnym Dziekanacie, a następnie wydrukować, podpisać i wraz ze wszystkimi załącznikami złożyć w budynku Uczelni, ul. Łucka 11, pokój 120.

 

Jaka jest wysokość dodatku? 

W roku akademickim 2021/2022 dodatek do stypendium socjalnego wynosi 200 zł miesięcznie. 

Kto? 

O przyznanie zapomogi może ubiegać się student , który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zapomoga jest formą doraźnej bezzwrotnej pomocy materialnej.

 

W jaki sposób uzyskać stypendium? 

Wniosek o zapomogę losową trzeba złożyć niezwłocznie od daty zdarzenia (np. śmierć lub ciężka choroba członka rodziny, wypadek, powódź), nie później niż 3 miesiące od zdarzenia. Regulamin, zasady i wzory wniosków znajdują się w Strefie Studenta (po zalogowaniu) w zakładce Stypendia.

 

Jaka jest wysokość stypendium? 

W roku akademickim 2021/2022 jednorazowa zapomoga w związku z trudną sytuacją życiową, w której znalazł się student wynosiła 1500 zł

Wniosek o zapomoge wzór
Format: pdf
212 KB

Dla studentów z niepełnosprawnością

Kto? 

Stypendium może otrzymywać student z potwierdzonym orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

W jaki sposób uzyskać stypendium? 

Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych wraz załącznikami należy złożyć do Dziekanatu kierunkowego. Regulamin, zasady i wzory wniosków znajdują się w Strefie Studenta (po zalogowaniu) w zakładce Stypendia.

Wniosek należy wypełnić w Wirtualnym Dziekanacie, a następnie wydrukować, podpisać i wraz ze wszystkimi załącznikami złożyć w budynku Uczelni, ul. Łucka 11, pokój 120.

 

Jaka jest wysokość stypendium?

 Wysokość stypendium jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności. W roku akademickim 2021/2022 stypendium wynosi: 

  • stopień znaczny - 1400 zł miesięcznie,
  • stopień umiarkowany - 1200 zł miesięcznie,
  • stopień lekki - 1000 zł miesięcznie.
Oświadczenie do stypendium (Załącznik 17-8.09.22-1)
Format: doc
48 KB
Wniosek o stypendium dla osob niepełnosprawnych wzór
Format: pdf
222 KB

Od 2001 r. PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) wspiera niepełnosprawnych studentów, świadcząc im pomoc finansową poprzez różnego rodzaju programy, których celem jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne oraz przygotowanie osób niepełnosprawnych, poprzez stałe podwyższanie kwalifikacji, do rywalizacji o zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Więcej o informacji o dofinansowaniu można znaleźć na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl

Stypendia zagraniczne, ERASMUS+

Każdy student biorący udział w programie wymian zagranicznych Erasmus+ otrzymuje stypendium na podstawie umowy z Uczelnią macierzystą (podpisuje ją Student oraz Rektor). Stypendia wahają się od 300 do 700 euro miesięcznie w zależności od kraju, do którego udaje się student. Pomoc finansowa przyznawana jest na okres pobytu na uniwersytecie partnerskim, liczona od 1 dnia pobytu. Metoda płatności określona jest w umowie finansowej.


Osoby uprawnione do stypendium socjalnego - otrzymują dodatkowe 200 euro miesięcznie - tylko podczas nauki.

Więcej informacji na erasmus.san.edu.pl